Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající:  GRIPPER SYSTEMS s.r.o.,

Adresa:  
Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava,
Ostrava, CZ 702 00           
IČ: 285 82 756,  DIČ: CZ 285 82 756           
Zapsáno Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33148
 

1. Všeobecná ustanovení

 • Prodávající, společnost GRIPPER SYSTEMS S.R.O., dále jen prodávající, se snaží o korektní vztahy se svými zákazníky a obchodními partnery. Ve všech případech upřednostňuje naše společnost vzájemnou dohodu. Pro usnadnění vzájemné spolupráce a předcházení nedorozumění jsou vytvořeny následující obchodní podmínky, dále jen VOP.
 • Tyto VOP platí pro všechny obchodní případy, včetně těch uskutečněných prostřednictvím internetové nabídkové aplikace, přístupné z oficiálních stránek www.grippersystems.cz
 • Podmínkou pro uzavření smluvního vztahu je zápis kupujícího v obchodním nebo živnostenském rejstříku (přidělení IČ).

2. Vymezení pojmů

 • Prodávající, je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva, nebo smlouva o dílo je písemné ujednání učiněné mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s těmito VOP a platnými právními předpisy České Republiky, zejména Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), a jeho novel.

3. Rozsah platnosti

 • Tyto VOP se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb společností GRIPPER SYSTEMS s.r.o..
 • Kupující souhlasí s těmito VOP v okamžiku odeslání písemné objednávky, se kterými se předem seznámil. Uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je těmito VOP vázán.
 • Případné změny dohodnuté oproti těmto VOP musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4. Nabídka

 • Není-li uvedeno jinak, je platnost nabídek 2 (dva) měsíce.
 • Informace uvedené v katalozích, internetovém nabídkového systému či jiné dokumentaci jsou závazné, pokud je na tyto výslovně odkázáno v písemném potvrzení objednávky, či kupní smlouvy.
 • Nabídky a veškerá dokumentace je duševním vlastnictvím GRIPPER SYSTEMS s.r.o. a bez předchozího souhlasu nesmí být zpřístupněny třetím stranám a jinak rozšiřována.

5. Uzavření kupní smlouvy

 • Kupní smlouva je uzavírána na základě písemné objednávky kupujícího, pokud je tato dostatečně určitá a obsahuje veškeré náležitosti, především; informace o kupujícím včetně IČO, DIČ, fakturační a dodací adresu, kontaktní osobu včetně spojení, číslo objednávky, přesnou specifikaci objednávaného zboží a služby, cenu. Za škody způsobené nesprávnou, nebo nepřesnou objednávkou nenese prodávající odpovědnost.
 • Kupní smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího v termínu 2 pracovních dnů.  Smlouva se stává závaznou, pokud kupující nevznesl písemně a prokazatelně námitku, nejpozději do 1 (jednoho) pracovního dne od doručení potvrzení objednávky.
 • Pozdější změny v uzavřené kupní smlouvě jsou možné pouze písemně a odsouhlasením obou smluvních stran.

6. Ceny

 • Obě strany se dohodly na cenách uvedených v potvrzení objednávky, kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.
 • Cena zboží v katalogu, nabídkovém internetovém systému apod. je uvedena v EUR bez DPH,  nezahrnuje náklady na expedici, dopravu, pojištění a pod..
 • Cena za poskytnutou službu je vždy účtována dle skutečných nákladů a platného ceníku.
 • Prodávající je oprávněn navýšit dohodnutou cenu v případě, kdy z důvodu překážek na straně kupujícího vzniknou prodávajícímu při plnění smlouvy vícenáklady.

7. Dodací podmínky

 • Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném množství a kvalitě. Smluvní strany se dohodly na termínu dodání a dodacích podmínkách, které jsou uvedeny v potvrzení objednávky, kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.
 • Náklady spojené s dodávkou zboží či služby jdou vždy k tíži kupujícího, pokud není uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo realizovat dílčí či předčasné dodávky.
 • V případě, že zboží připravené k expedici nebude možné odeslat v souladu se smlouvou a to z důvodu překážky na straně kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat penále ve výši 0,5% za každý započatý týden.  Toto ustanovení platí i v případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím od dopravce.
 • Okamžikem předání zboží prvnímu dopravci přechází nebezpečí škody na kupujícího. Při převzetí od dopravce je kupující povinen zásilku zkontrolovat a v případě poškození učinit písemný zápis. Neprodleně je povinen písemně informovat o této skutečnosti prodávajícího. Pokud poškození nebrání řádnému používání, je kupující povinen dodávku převzít.
 • Po dodání je kupující povinen zboží zkontrolovat především na úplnost dodávky a případná poškození. Pokud není zboží v souladu se smlouvou, kupující vyrozumí písemně o této skutečnosti prodávajícího. Prodávající je povinen takovou situaci neprodleně řešit a o nápravě informovat kupujícího.
 • Zboží bude dodáváno v nevratných obalech prodávajícího. Způsob balení stanoví prodávající podle velikosti a druhu přepravovaného zboží.

8. Místo plnění

 • Zboží je odesláno na dodací adresu kupujícího spolu s dodacím listem, nebo výdejkou. V případě, že dodávka splňuje veškeré náležitosti (tj. předmět plnění, potřebné doklady), je kupující povinen dodávku převzít. V den odeslání zásilky je prodávající oprávněn vystavit fakturu dle uzavřené smlouvy.
 • V případě poskytování služeb (instalace, opravy apod.) je místo plnění uvedeno v kupní smlouvě.
 • Prodávající zajistí plnění smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. Řádné plnění v takovém případě potvrzuje protokol podepsaný oběma smluvními stranami, který slouží jako podklad k fakturaci.

9. Zpětvzetí zboží

 • Kupující je oprávněn vrátit zboží prodávajícímu i v případě,  že dodávka splnila smluvní ujednání a to do 1 (jednoho) měsíce od doručení,   není li uvedeno jinak. Vrácené zboží musí být nepoužité a vrácené v originálním obalu. Po přezkoumání bude kupujícímu vrácena kupní cena, snížená o manipulační a další náklady. Prodávající je oprávněn účtovat stornovací poplatek ve výši 10% z kupní ceny.
 • Prodávající není povinen přijmout zboží poškozené, použité, upravené či vyrobené na zakázku, nebo zboží dále neprodejné.

10. Platební podmínky

 • Prodávající je oprávněn vystavit fakturu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, popř. předáním díla kupujícímu podepsaným protokolem.
 • Zboží či služba bude fakturována za ceny v EUR uvedené výše. Současně bude uvedena cena v CZK s přepočtovým kurzem dle aktuálního kurzu ČNB pro daný den. Kupující zaplatí kupní cenu  v EUR nebo v CZK na příslušný účet uvedený na faktuře (platbu v CZK je nutno dohodnout předem).
 • Dohodnutá kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) není-li stanoveno jinak. Faktura je odeslána kupujícímu zvlášť na fakturační adresu, příp. kopie emailem, pokud není dohodnuto jinak.
 • Prodávající si vymiňuje právo v odůvodněných případech odeslat zboží dobírkou, nebo vyžadovat platbu předem.
 • Kupující není oprávněn zadržet platbu z důvodu nároků vyplývajících ze záruky, nebo jiných smluvních nároků, které prodávající písemně neuznal.
 • V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitých závazků plynoucích z kupní smlouvy je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z celkové ceny včetně DPH. V případě odstoupení od kupní smlouvy, zapříčiněné skutečnostmi na straně kupujícího, si prodávající vymiňuje právo na náhradu nákladů s tímto spojených (zejména poštovné a balné) a také smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny objednávky, není li dohodnuto jinak.
 • Jestliže je kupující v prodlení s plněním vyplývající z kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odložit plnění dalších závazků vůči kupujícímu a to do doby plného uhrazení pohledávek ze strany kupujícího.

11. Vlastnictví zboží

 • Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do plného uhrazení kupní ceny kupujícím, včetně případných úroků a nákladů vzniklých z prodlení.
 • Během doby trvání výhrady vlastnictví nemá kupující oprávnění zboží zastavit, či s ním volně disponovat. Pokud by došlo v této době k zabavení zboží z důvodu konkurzu či exekuce třetí osobou, je povinen kupující neprodleně informovat prodávajícího. Prodávající má nárok na vynětí neuhrazeného zboží z konkurzní podstaty, nebo soupisu věcí určených k prodeji v rámci exekuce.

12. Záruční podmínky

 • Prodávající je povinen dodat zboží či službu na základě smlouvy a to ve sjednaném množství, kvalitě a termínu. Záruční lhůta na dodané zboží činí 12 měsíců od dodání kupujícímu, na službu je poskytována záruka 3 měsíců, není li uvedeno jinak.
 • Pokud dojde k vadě na zboží v záruční době, má kupující povinnost neprodleně informovat písemnou formou prodávajícího nainfo@grippersystems.cz. Prodávající provede bezplatně a v přiměřené lhůtě odstranění závady. Odstranění závady bude provedeno opravou, popř. výměnou vadného zboží. Pokud probíhá záruční oprava u kupujícího, jeho povinností je poskytnout potřebnou součinnost.
 • V případě, že si prodávající nechá zaslat vadné zboží k opravě či výměně, náklady na přepravu a případná rizika přejímá kupující, není li dohodnuto jinak.  Náklady na přepravu nového nebo opraveného zboží kupujícímu hradí prodávající, není li dohodnuto jinak.

 • Záruka se nevztahuje na zboží, které:
 • má spotřební charakter, nebo bylo poškozeno v důsledku přirozeného opotřebení.
 • bylo používáno v rozporu s jeho určením a byly porušeny jeho provozní podmínky jako zatížení, teplota, materiály, prostředí apod..
 • bylo poškozeno vnějšími vlivy jako např. přepětí v síti, působení chemických látek, apod.
 • bylo poškozeno neodbornou instalací, obsluhou, manipulací, nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
 • má nepodstatné odchylky od údajů uvedených v katalogu, internetovém nabídkovém systému apod., které nemají vliv na jeho funkčnost.
 • Provedením opravy v záruční době se povinná záruční doba neprodlužuje.    

13. Zbavení odpovědnosti, vyšší moc

 • Kupující má právo na náhradu škody, která vznikla v přímé souvislosti s porušením smluvního vztahu prodávajícím a to maximálně 50% z celkové ceny. Prodávající se zbavuje odpovědnosti za veškeré další škody na straně kupujícího jako např. ušlý zisk apod..
 • V případě nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí způsobených vyšší mocí jsou obě smluvní strany zproštěny zcela, nebo částečně od smluvního plnění. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana  byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů.

 • Vyšší mocí se rozumí zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad  na prodávajícího a ovlivňují plnění dodávek podle objednávek - kupních smluv uzavřených na základě této smlouvy.
 • V případě výskytu vyšší moci je povinna smluvní strana o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu a to nejpozději do 5 kalendářních dnů. Při nedodržení této lhůty se nelze na zásah vyšší moci odvolávat.
 • Smluvní strany jsou povinné v případě zásahu vyšší moci činit maximální úsilí pro eliminaci škod a průběžně o těchto krocích informovat druhou stranu.
 • Zásah vyšší moci opravňuje prodávajícího prodloužit dodací termín či jiná plnění a to po vzájemné dohodě s kupujícím. Není li tato dohoda možná, prodávající má v takovém případě právo od smluvního plnění odstoupit.

14. Průmyslová autorská práva, ochrana dat

 • Obě smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat mlčenlivost vůči třetí straně ohledně informací, které se dozvěděli vzájemným obchodním vztahem. Jedná se především o cenové nabídky, technická řešení, dokumentaci apod.

15. GDPR - Ochrana osobních údajů

 Od 25.5.2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

 •  Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává a spravuje v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR.
 •  Bližší informace o zpracování osobních údajů na straně prodávajícího jsou obsaženy v dokumentu „GDPR  Ochrana osobních údajů“, který je nedílnou součástí těchto VOP. Tento je přístupný na webových stránkách a E-shopu prodávajícího. Na vyžádání je možné jej kupujícímu zaslat.
 •  Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to zasláním poptávky, objednávkou/uzavřením kupní smlouvy, registrací na E-shopu prodávajícího.
 • Bližší informace o GDPR-Ochraně osobních údajů neleznete ZDE.

 

16. Ostatní ujednání

 • V případě změny údajů týkající se základních skutečností (obchodního jména, sídla, bankovního spojení) je povinna jedna smluvní strana oznámit neprodleně novou skutečnost druhé smluvní straně písemnou formou.
 • V případě řešení vzájemných sporů bude rozhodováno místně příslušným soudem dle sídla prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na technické změny, tiskové chyby, popř. úpravu ceny.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.7.2018.